konstnärsmötet

nya vägar mot meningsfullhet inom äldreomsorgen

Konstnärsmötet bidrog till den utveckling som pågår inom äldreomsorgen i landet, där man strävar efter att lämna synen på äldreboenden som rutinstyrda arbetsplatser till ett salutogent förhållningssätt där man är öppen för nya tankar, idéer och har ett möjliggörande tänk. Boenden där de anställda är gäster istället för de äldre.

Projektet syftade till att via konstnärlig närvaro

  • Undersöka begreppet aktiviteter och möjliggöra nya aktiviteter för de äldre.
  • Stärka personalens egen kreativitet i arbetet med att hitta nya vägar mot meningsfullhet för de äldre.
  • Bidra till konstutveckling genom att låta en konstnär tillsammans med äldre och personal på ett äldreboende tillsammans skapa ett konstnärligt avtryck.
  • Testa en interaktiv och processtyrd metod – projektet - där både äldre och personal deltar. Tanken är att erfarenheterna från metoden sedan kan växlas upp till ett större och mer omfattande projekt där konstnärlig närvaro kan genomsyra ett äldreboende.
  • Ta fram en handlingsplan för hur metoden kan användas även efter projektets avslut. Vi vet att intresset för att arbeta i utvecklingsprocesser inom äldreomsorgen är stort. Kan arbetet kanske bli en del av föreningens ordinarie verksamhet? Eller kan man tänka sig att skapa en ny paketering – vi vet av erfarenhet att projekt som innehåller processer för personlig utveckling ofta kräver längre tid än tre månader. Eller är slutsatsen att en fortsättning handlar om att få fler äldreboenden att med egen finansiering genomföra liknande processer?

Projektet arbetade med konstnärers förhållningssätt och metoder. Arbetet skedde i form av en process på ett äldreboende i Örgryte-Härlanda SDF i Göteborg.

Matchad konstnär för projektet var bildkonstnären Martina Jacobsson som använde sitt kreativa förhållningssätt i arbetet och sina konstnärliga metoder som verktyg. Deltagare i processen var både de äldre och personalen på boendet. Genom att involvera personalen i processen stärkte man personalens egen kreativitet och skapade förutsättningar för att förhållningssättet och metoderna kan leva kvar på boendet.
Filmdokumentation av projektet är gjord av Bengt Löfgren.

Martina Jakobsson, konstnär.