jämställdhet

Jämställdhet är inte en kvinnofråga

Vill du att din arbetsplats ska arbeta med jämställdhet på riktigt? Söker du ett alternativ till teoretiska planer i ert jämställdhetssarbete?
Då kan du samarbeta med TILLT.

varför?

Jämställdhetsfrågan har fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Det är bra. Fler och fler arbetsplatser ser att det finns behov att arbeta med frågan internt. Många ser över sina interna dokument och öppnar upp för diskussioner kring kommunikation och beteende på arbetsplatsen.

vad gör tillt?

För att arbeta med jämställdhetsfrågan på djupet och skapa förändring krävs det mer än jämställdhetsplaner och policys. Som i alla våra projekt försöker vi i våra konstnärsstyrda projekt beröra relationer, värderingar, känslor och normer. Vi arbetar på individnivå för att utmana attityder och skapa öppenhet. 

Så här jobbar vi

Under ledning av en konstnär och en processledare från TILLT guidas ni i en kreativ och analytisk process. Konstnären leder på ett lustfyllt och lekfullt sätt utforskande och reflekterande övningar där vi tillsammans för en dialog som belyser, klargör och utvecklar aktuella frågeställningar.

resultat

Konkret leder processen till att ledare och medarbetare blir bättre på att samarbeta och lyfta fram varandras olikheter i syfte att prestera bättre ihop. I kölvattnet av detta utvecklas också bemötandekulturen i organisationen både internt och externt.
Fokus ligger på individerna i processen istället för på roller och funktion.

För mer information om tjänsten Jämställdhet kontakta Nina Kjällquist.