äldreomsorgsutveckling

vem är gäst på ett äldreboende?

TILLTs utvecklingsprojekt inom äldreomsorgen bidrar till den utveckling som pågår i landet, där man strävar efter att lämna synen på äldreboenden som rutinstyrda arbetsplatser till ett salutogent förhållningssätt där man är öppen för nya tankar, ideer och har ett möjliggörande tänk. Boenden där de anställda istället för de äldre är gäster. 

Varför?

För att leva upp till den nationella värdegrunden och samtidigt skapa framtidens äldreomsorg behöver dagens äldreomsorg bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Vad betyder detta för personalen i handling och beteende?
För att kunna arbeta med ett salutogent förhållningssätt är vissa ledord viktiga: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

Vägen från vård till personorienterad relation kan vara krokig. Konstnärligt förhållningssätt kan här bidra till att underlätta färden på denna väg. Konstnärer har en förmåga att utmana och påverka på ett sätt som kan få ett djup och en bestående genomslagskraft.

Vad gör TILLT?

TILLT erbjuder ett lustfyllt och reflekterande sätt med annorlunda kreativa metoder stödjer arbetsgruppen. En konstnärsdriven process istället för en kurs.
Inom området har våra projekt berört värdighetsgarantier, yrkesstolthet, arbetsglädje, meningsfullhet, gruppdynamik och salutogent bemötande i handling och beteende.

Vi har inom äldreomsorgsutveckling genomfört ett 15-tal längre projekt och processer samt ett flertal kortare. Exempel på några av de senaste årens projekt hittar du här.

För mer information om tjänsten Äldreomsorgsutveckling kontakta Nina Kjällquist.