fokusområden

TILLT har en vision om ett hållbart samhälle där konsten bidrar till mänskligt växande. Vi tar initiativ till utvecklingsprojekt där konsten och kulturen möter utmaningar på andra samhällsarenor än kulturens. Vi närmar oss samhällets frågor via våra fokusområden - de fält i samhället där vi just nu vill att konstnärer och konstnärligt förhållningssätt via våra projekt ska kunna bidra!

Integration och inkludering

VARFÖR?
Det interkulturella förhållningssättet innebär bland annat att utmana homogenitet som norm och ideal. En arbetsplats där majoriteten alltid har tolkningsföreträde tappar vinsten av att låta det ”annorlunda” och heterogena ta plats. I det dagliga arbetet men också vid till exempel rekrytering.

VAD GÖR TILLT?
Just nu driver TILLT det internationella projektet Borderline Offensive, där 12 internationella parter möts kring integration, konst och humor.
Tidigare har vi bland annat genomfört projektet Interkulturella Sjuhäradsmöten samt det internationella samarbetsprojektet FORA.
Frågor kring interkulturellt förhållningssätt och inkludering är även huvudfrågor i TILLTs kortkurs under hösten 2018.

För mer information om hur vi arbetar med vårt fokusområde Integration och inkludering, kontakta Maria Mebius-Schröder. 

Klimatutveckling

VARFÖR?
Klimatfrågan är högaktuell och omfattar en lång rad områden. TILLT har valt att dels arbeta med ungdomar och med havet som område samt att titta på klimatanpassning för individer och organisationer.

VAD GÖR TILLT?
TILLT är för närvarande part i det internationella projektet Cultural Adaptations där vi arbetar med konstnärer och kulturverksamheter kring klimatanpassning. Tidigare har vi bland annat genomfört miljöprojekten Art/Mosphere och Norðr arte | mosphaera.

För mer information om hur vi arbetar med vårt fokusområde Klimatutveckling, kontakta Maria Mebius-Schröder.

jämställdhet

VARFÖR?
Jämställdhetsfrågan har fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Det är bra. Fler och fler arbetsplatser ser att det finns behov att arbeta med frågan internt. Många ser över sina interna dokument och öppnar upp för diskussioner kring kommunikation och beteende på arbetsplatsen.

VAD GÖR TILLT?
För att arbeta med jämställdhetsfrågan på djupet och skapa förändring krävs det mer än jämställdhetsplaner och policys. Som i alla våra projekt försöker vi i våra konstnärsstyrda projekt beröra relationer, värderingar, känslor och normer. Vi arbetar på individnivå för att utmana attityder och skapa öppenhet. Under flera år har vi samarbetat med Volvo Cars kring frågan.

För mer information om hur vi arbetar med vårt fokusområde Jämställdhet, kontakta Nina Kjällquist.

äldreomsorgsutveckling

VARFÖR?
För att leva upp till den nationella värdegrunden och samtidigt skapa framtidens äldreomsorg behöver dagens äldreomsorg bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv, kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Vad betyder detta för personalen i handling och beteende?
För att kunna arbeta med ett salutogent förhållningssätt är vissa ledord viktiga: Begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

VAD GÖR TILLT?
TILLT erbjuder ett lustfyllt och reflekterande sätt med annorlunda kreativa metoder stödjer arbetsgruppen. En konstnärsdriven process istället för en kurs.
Inom området har våra projekt berört värdighetsgarantier, yrkesstolthet, arbetsglädje, meningsfullhet, gruppdynamik och salutogent bemötande i handling och beteende.
Vi har inom området genomfört ett 15-tal längre projekt och processer samt ett flertal kortare. Exempel på längre samarbetsprojekt är Tre Stiftelser, Horisont, Konstnärsmötet och Örgryte-Härlanda.

För mer information om hur vi arbetar med vårt fokusområde Äldreomsorgsutveckling, kontakta Nina Kjällquist.