Aktuella projekt

Konstnärsmötet

Projektet bidrar till den utveckling som pågår inom äldreomsorgen i landet, där man strävar efter att lämna synen på äldreboenden som rutinstyrda arbetsplatser till ett salutogent förhållningssätt där man är öppen för nya tankar, idéer och har ett möjliggörande tänk. Boenden där de anställda istället för de äldre är gäster.
Projektet syftar till att via konstnärlig närvaro

  • Undersöka begreppet aktiviteter och möjliggöra nya aktiviteter för de äldre.
  • Stärka personalens egen kreativitet i arbetet med att hitta nya vägar mot meningsfullhet för de äldre.
  • Bidra till konstutveckling genom att låta en konstnär tillsammans med äldre och personal på ett äldreboende tillsammans skapa ett konstnärligt avtryck.
  • Testa en interaktiv och processtyrd metod – projektet - där både äldre och personal deltar. Tanken är att erfarenheterna från metoden sedan kan växlas upp till ett större och mer omfattande projekt där konstnärlig närvaro kan genomsyra ett äldreboende.
  • Ta fram en handlingsplan för hur metoden kan användas även efter projektets avslut. Vi vet att intresset för att arbeta i utvecklingsprocesser inom äldreomsorgen är stort. Kan arbetet kanske bli en del av föreningens ordinarie verksamhet? Eller kan man tänka sig att skapa en ny paketering – vi vet av erfarenhet att projekt som innehåller processer för personlig utveckling ofta kräver längre tid än tre månader. Eller är slutsatsen att en fortsättning handlar om att få fler äldreboenden att med egen finansiering genomföra liknande processer?

Martina Jakobsson

Projektet arbetar med konstnärers förhållningssätt och metoder. Arbetet sker i form av en process på ett äldreboende i Örgryte-Härlanda SDF i Göteborg. Matchad konstnär för projektet är bildkonstnären Martina Jacobsson som använder sitt kreativa förhållningssätt i arbetet och sina konstnärliga metoder som verktyg. Deltagare i processen är både de äldre och personalen på boendet. Genom att involvera personalen i processen stärker man personalens egen kreativitet och skapar förutsättningar för att förhållningssättet och metoderna kan leva kvar på boendet..